Värdegrundsplan

VÄRDEGRUNDSPLAN för Föräldrakooperativet Lindens förskola
 
”Jag vill – jag kan – jag vågar”
 
Grundläggande värden
”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund”. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Lpfö 18).

”Förskolans uppdrag”
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (enl. Lpfö 18).”

Läs hela läroplanen för förskolan på skolverkets hemsida.
 
På Lindens förskola har vi valt att prioritera nedanstående mål för att säkra vår värdegrund:
Empati - medkänsla, omtanke, hänsyn
Trygghet - omvårdnad, bli sedda
Allas lika värde - respekt för allt och alla
Livsglädje - arbetsglädje, leka och ha roligt
Egenvärde - självkänsla, ”jag duger som jag är”
Livslångt lärande - nyfikenhet, socialt samspel
 
 
Hur/vad gör vi för att nå våra mål?
 
EMPATI: Visar att vi bryr oss om varandra Visar omtänksamhet och generositet. Uppmuntrar inlevelseförmåga och gottgörelse för att förstå hur andra känner. Denna egenskap tränar och övar vi också i vår dagliga verksamhet. Bland annat i alla de små konflikter som hör vardagen på förskolan till, där arbetar vi så att vi tillsammans med barnen lyfter fram och resonerar kring problemen. Detta sker under samlingar, måltider, dagens alla stunder, vid direkta konflikter och uppkomna situationer. Vi vill också i dessa situationer hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och ge dem bekräftan där i. Och förstås är det så att det är ok att känna som barnet gör och framförallt är barnet ok, även om vi också vill träna dem i att det inte alltid är ok att agera på det man känner. Man får aldrig göra illa någon varken med ord eller fysisk handling.
 
TRYGGHET: Vi ser och bekräftar varandra dagligen Visar och tillåter känslor. Skapar strukturer och rutiner. Ser till att alla mår bra, fysiskt och känslomässigt i alla situationer. Här jobbar vi också för ett klimat som tillåter och bjuder in till åsiktsutbyte. Det tränar vi bland annat vid samlingar, språkstunder, experimentsamlingar och i samtal. Det är viktigt att träna den kommunikativa förmågan, att kunna ge uttryck för det man tänker och känner, sin upplevelse och att den ska tas emot med respekt. Vi vill också få barnen så trygga att det upplever att tankar och teorier aldrig är fel. Vi uppmuntrar tankegångar i sig genom att haka på barnens resonemang med frågor och uppriktigt intresse.
Att uppmuntra barnen i samtal runt problemlösningar av olika slag och att låta dem prova på sina egna lösningar, är också ett viktigt inslag.
Genom att ständigt uppmuntra barnen i att fundera på vad de själva tycker vill vi att de ska kunna stå för sin åsikt men också skapa ett så tryggt klimat att de samtidigt ska kunna vara öppna för nya inslag, tankegångar och idéer. Att göra en omprövning av sitt tänkande är inget nederlag. Likaså att träna barnen i konflikthantering, ge dem övning i att hitta lösningar på konflikter.
 
ALLAS LIKA VÄRDE: Vi verka för kulturell mångfald. Motverka fördomar. Respekterar olikheter, med hänsyn till förutsättningar och behov. Lyssnar på allas åsikter. Verkar för att pojke resp. flicka får lika mycket utrymme i verksamheten. Ett sätt att säkra talutrymmet, är att använda en talstav, den som håller i staven får tala och de andra lyssnar. Vi ser till att staven fördelas mellan barnen.
Vi vill erbjuda en miljö som inte är genuskodad
Vi använder barnens namn i stället för att kategorisera dem i ”pojkar” och ”flickor”
Vi arbetar mycket med att visa respekt, både mellan vuxna-vuxna, barn-barn och vuxna-barn. Att vi alla respekterar varandra i gruppen är ett konstant viktigt arbete. Vi jobbar hela tiden och oupphörligen med ”hur man är en bra kompis”
 
LIVSGLÄDJE: Vi har glad ögonkontakt med varandra. Skrattar och har roligt tillsammans Vi vill väcka nyfikenhet genom upplevelser.
Det är därför viktigt att de aktiviteter och det material vi erbjuder upplevs just med glädje. Vi vill vara så flexibla att om vi upptäcker att det vi planerat inte väcker intresse hos barnen så får vi planera och tänka om.
Vi vill också se till att barnen får gemensamma upplevelser som är glädjefyllda, så som utflykter, teaterbesök, gemensam lek etc.
Vi måste också här förstås föregå med gott exempel genom att vara glada, ha nära till skratt, småbusa och ha glimten i ögat.
 
EGENVÄRDE: Vi uppmuntrar barnen att våga ta plats tillsammans med andra. Bemöter alla med respekt. Stärker självkänslan genom att få vara precis som jag är. Positiv förstärkning och positiv bekräftelse använder vi som metod. Att träna samarbetsförmågan gör också att barnen utvecklar sitt eget värde tillsammans med andra. Att höra till och gemensamt uträtta saker för sin egen och andras skull. Det tränar vi genom att bland annat tillsammans utföra dagliga sysslor som finns på förskolan, exempelvis duka, bädda, städa undan efter lek och inte minst gemensam lek. I leken utvecklas barnet oerhört vad det gäller språk, instruktionstagande, leda och följa, ta plats och bjuda in andra etc etc.
Vi tränar också barnens argumentationsteknik, vi vill hjälpa dem att utveckla ett -Jag vill inte. Till ett -Jag vill inte därför att.
Vi vill också uppmuntra dem i att ”ta för sig” av det som på ena eller andra sättet väcker deras intresse eller lust.
 
LIVSLÅNGT LÄRANDE: Vi vill ta vara på barns vetgirighet, deras vilja och lust att lära. Vi uppmuntrar kreativa aktiviteter och tankar. Stimulerar det lustfyllda lärandet genom leken, enskilt och i grupp Uppmärksammar och sätter ord på positiva företeelser. Vi beaktar och tränar barnen i att beakta rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Genom att vara goda förebilder för barnen, skapar vi förutsättningar att utveckla empati, trygghet, allas lika värde, livsglädje, egenvärde och ett livslångt lärande.
Detta vill vi också stimulera bl.a. genom tematiskt och projektinriktat arbete, där vi utgår från vad barnen vet och vad de vill veta. Där blir det enkelt för oss att se om det finns någon nyfikenhet, lust eller intresse att ta hand om.
Vi tycker också att det är viktigt att som pedagog och vuxen att ha en tillåtande attityd när barnen är i upptäckar och utforskarfaser. Och att i de perioder erbjuda tid och material som kan vara till hjälp och fortsatt lärande.
Vi ser också till att skapandematerial alltid finns tillgängligt för barnen
Vi tränar också barnen i att ta hand om egna kläder och andra tillhörigheter på förskolan. Vi vill hjälpa barnen att lära sig koll på sina egna saker vid utflykt.
 
INTEGRITET: Vi vill värna om barnens integritet, därför har vi valt ansluta oss till Förskolebrevet.
 
Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor. Vissa förskolor jobbar redan utefter liknande arbetssätt och direktiv. Om så är fallet ber vi er att kontakta oss, så att vi i samråd och dialog kan enas kring att ansluta förskolan till Förskolebrevet, trots att förskolans egna riktlinjer kanske är formulerade på ett annat sätt. Vårt mål är inte att just vårt dokument ska vara det enda godtagbara – vårt mål är att alla förskolor ska jobba med en systematik som skyddar barns integritet.
Klicka på de understrukna länkarna för att komma till de sidor vi rekommenderar för att uppfylla varje riktlinje. Utöver det rekommenderar vi den slutna gruppen Förskolebrevet på Facebook för att komma i kontakt med-, och dela idéer tillsammans med andra förskolor.
 1. Regelbundna fortbildningstillfällen i barns integritet samt handlingsplan vid misstanke om brott. Samtlig personal har möjlighet till fortbildning i ämnena integritet och sexuella övergrepp samt hur man upptäcker och anmäler vid misstanke. All personal på förskolan känner till sin skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de får kännedom om, eller misstänker att, ett barn far illa (14 kap. 1 § SoL). Förskolan har en tydlig och väl implementerad handlingsplan för hur man ska agera vid dessa tillfällen**.
 2. Information om integritetsarbetet och dess handlingsplaner i ämnet är stående punkter på förskolans föräldramöten. Förskolan informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om hur förskolan arbetar med integritetsfrågor i barngrupperna. Integritetsarbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund**.
 3. Regelbundna integritetsövningar för barnen under terminen, gärna i dialog med vårdnadshavarna så att förskolan och hemmen kan ha gemensamma övningar. Förskolan har integritetsövningar med barnen, då de bland annat lär sig om vad som är privata kroppsdelar. Arbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund för att se till att barnen från tidig ålder vet att kroppslig integritet respekteras – både den egna och andras. Bra material är förslagsvis Rädda barnens "Stopp! Min kropp!" och boken "Liten" från Brottsoffermyndigheten***.
 4. Mobilstopp och dokumenteringsrespekt. Inga privata mobiler används i verksamheten. Detta för att undvika dokumentering och spridning av bilder på barnen. Om barnen ska fotograferas för veckobrev eller liknande får det enbart göras med förskolans egen utrustning. Om skolans utrustning lämnas in för reparation ska alla bilder först raderas. Om foton på barn läggs ut på sociala medier ska vårdnadshavare och barn ha gett sitt medgivande, och kontona ska vara låsta. Kameror och mobiler lämnas alltid utanför toalett, skötrum och vilan.
 5. Öppen dörr-policy. Förskolemiljön är utformad så att det alltid finns möjlighet till viss insyn, antingen genom en öppen dörr eller fönster med klart glas. Detta gäller givetvis inte personaltoaletten där barnen aldrig får vistas. Om ett barn vill vara för sig självt ska det vara på en plats där vuxna kan ha uppsikt över barnet. Alla ytor ska ses över med hänsyn till barnens trygghet.
 6. Kontrakt på integritetspolicy. Nyanställda samt vikarier signerar ett integritetskontrakt för att visa att de respekterar och har tagit del av förskolans integritetspolicyn. Läs vår integritetspolicy.
 7. Filter mot sexuellt övergreppsmaterial på barn på datorer och nätverk.
  Kontrollera att förskolan använder en telekomoperatör som har blockering av kända webbsidor med övergreppsmaterial på barn. Porrfilter är installerat på förskolans nätverk och på all utrustning, även förskolans mobiltelefoner. Filtret kontrolleras varje termin, genom att enkelt googla ”xxx” som är kodordet för porr på internet. Vi rekommenderar er att söka mer information på tryggwifi.se. Se även över möjligheten att installera teknik som detekterar eller blockerar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn på förskolans nätverk och/eller datorer. Det mest effektiva sättet är att installera mjukvara som detekterar själva bilderna. Om en person inom förskolan hanterar sådana bilder reagerar systemet. Den här typen av teknik fungerar för organisationer där IT-miljön hanteras centralt, som kommunala förskolor eller större friskoleorganisationer. Läs mer på netclean.se
 8. Ordinarie personal eller vikarier som är välbekanta för både verksamheten och barnen:
  – byter blöja och hjälper barnen på potta/toalett
  – ansvarar för vilostunderna och alla andra tillfällen då barnen vistas ensamma med en pedagog
  – öppnar och stänger förskolan
  För barnen ej välbekanta vikarier lämnas aldrig ensamma med enskilda barn eller barngrupp.
 9. Tillfällig eller ny personal ska kontrolleras med utdrag från Polisens belastningsregister (enligt Skolverket 2010:800). Om vikariepool används är det förskolechefens ansvar att kontrollera att utdrag har gjorts av vikariepoolen. En gång per år görs ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga anställda – ordinarie personal samt för verksamheten välbekanta vikarier.
 10. Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi är inte rädda för att göra en orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.