Föräldrakooperativet Linden är en Enskedeförskola som drivs av oss föräldrar för våra barn

Vi är stolta över det goda resultat Linden har på den brukarundersökning som Stockholm Stad genomför varje år. Läs mer och jämför Linden med andra förskolor på Stockholm Stads hemsida.

Linden är en liten förskola i Enskede med totalt 19-20 barn, sju-åtta barn på avdelningen för de yngre (Fröna) och 12 barn på avdelningen Blomman. På varje avdelning arbetar två pedagoger och vi har en kockerska som lagar all vår mat och även står för städning.

På Linden finns det tid och plats för barnen. Det finns alltid en varm famn eller ett tryggt knä där man kan krypa upp. Linden ska vara en hållplats på vägen där barnen får god självkänsla, mycket uppmuntran och minnesvärda händelser att hämta kraft ifrån senare i livet. Här trivs alla, barn, pedagoger och föräldrar!

Då vi är ett föräldrakooperativ så består styrelsen och arbetsgrupper av oss föräldrar, och den dagliga verksamheten organiseras av förskolans rektor som varit med i princip sen starten.
 

Förskolan Linden ligger lugnt beläget i Enskede Gård, på bekvämt gångavstånd från Gamla Enskede och Enskedefältet. 

Välkommen till oss!

Förskolans pedagogik


Förskolan arbetar efter den reviderade (2010) läroplanen för förskolan, Lpfö98 samt Stockholm stads förskoleplan.
Omsorg, lek, social utveckling och pedagogiska aktiviteter vävs samman i den dagliga verksamheten. Det är viktigt för alla barn att få uttrycka sig i skapande verksamhet, sång och musik, rörelse och förstås med ord.
 
Under vårterminen 2004 inleddes ett samarbete med Reggio Emilia-institutet. Det bestod i föreläsningar och pedagogisk handledning till personalen. Tankarna kring det pedagogiska tankesätt som ”Reggio Emilia” representerar är något som personalen uppskattar och vill lära sig mer om. Det pedagogiska arbetet på förskolan, med utgångspunkt från tankar och idéer från Reggio Emilias tankesätt har sedan dess fortsatt och ligger till grund för arbetet även i dag. De tre punkter som Fk Linden anammat från denna pedagogik är den barntillvända miljön, synen på det kompetenta barnet och arbete med dokumentation av detta.

Aktiviteter i temaform
På Blomman där barnen är mellan cirka 3 och 6 år, löper det pedagogiska arbetet genom olika projekt eller teman. Dessa kan vara av olika längd, allt från någon månad till vanligtvis en termin. Vid start av ett projekt utgår personalen från vad som fångar och intresserar barnen för tillfället; vad de leker, vad de behöver träning i och hur de kan hjälpas åt att utveckla sina kunskaper. Kort sagt, ett projekt där stommen består av något som upptar barnen just nu men där även andra aspekter som språk, matte, bild och skapande, rörelse, medbestämmande etc. vävs in.
Temat/projektet kan också bestå av något som vi pedagoger anser att barnen faktiskt behöver.
Exempelvis ett arbete som handlar om kamratskap, empati etc.
 
På Fröet, där barnen är upp till cirka tre år, utgår aktiviteterna mycket från vikten av omsorg, trygghet och rutiner. Utevistelsen har stor plats. De ges tillfälle och tid till dagligt utforskande utomhus. Eftersom vi vinnlagt oss om att ha en liten småbarnsgrupp är det inget problem att, när barnen är mogna för det, komma i väg till skog och annan utemiljö än gården. Bandängens parklek, med sina djur är ett bra utflyktsmål. Den skapande verksamheten förläggs till förmiddagar och stunden mellan vila och mellanmålet.
 
Barnens skapande och språkliga utveckling dokumenteras kontinuerligt. Välkommen till vårt föräldrakooperativ i Enskede. Läs mer om hur förskolans köplats fungerar.

Läs mer om förskolans pedagogik och Lindens värdegrundsplan